Previous slide
Next slide

Persembahan untuk Politeknik Insan Husada Surakarta, 10 April 2021

60

S urat Keputusan purna terbaca
K umandang hati nan gembira

P enantian pun kini purna
O leh warta kepada ketua
L egalitas yang dulu terdamba
T erbentang jelas status widya
E lingkan niat ketika bermula
K epada mahasiswa generasi muda

I ringan doa masih bergema
N usa berharap karya nyata
S ebaris insan insan muda
A sakan diri menjadi mahasiswa
N untut ilmu sesuai cita

H idup adalah makna raga
U lah nyata untuk berkarya
S ehat raga mudal utama
A gar hidup penuh dinamika
D etak jatungpun menjadi penanda
A salkan irama menjadi terjaga

D amai hidup sehat menyapa
A kal budi menjadi lentera
L uas hati dalam berdarma
A sakan hidup insan manusia
M enabur makna dan menghamba

D unia adalah karya fana
A lih alih cerita manusia
R agalah tempat semua bermuara
M engayuh hidup nan sejahtera
A rahkan cerita hingga muara

Persembahan untuk
Politeknik Insan Husada
Surakarta, 10 April 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram